top of page

תנאי תשלום ושימוש

1. כללי:

 • בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר ו/או רוכש דרך האתר מוצרים (להלן: "המשתמש").

 • ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

 • הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר. 

 • תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.

 • מפעיל האתר זוקף לזכותו את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בו ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפו של תנאי השימוש ותחולתם. 

 • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

 • האתר מציע לרכישה אונליין קבצי קריינות בהתאמה אישית, קריינות לעסקים, מיתוג קולי ותשדירי פרסומת.

2. הרשמה לאתר:

 • על מנת לבצע רכישה של מוצר כלשהו באתר , יהיה עליך להירשם לאתר.

 • ההרשמה לאתר תדרוש מסירת פרטים כגון : שם איש קשר, שם העסק, מספר עוסק מורשה/פטור או ח.פ., כתובת, טלפון ליצירת קשר וכתובת מייל עדכנית.

 • לאחר תהליך הרישום יישמרו פרטי המשתמש במערכת (למעט פרטי כרטיס האשראי). 

 1. 3. תנאי סף לביצוע עסקה ו/או רכישה באתר:

 • כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.

 • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

 • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

 • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי ו/או באמצעות  PAY PAL  בלבד, העסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.

 • יודגש כי בעת מסירת פרטי האשראי, תועבר לאתר של חברת הסליקה  אשר עמה יעבוד מפעיל האתר (להלן: "חברת הסליקה").

 • ייתכן כי לצורך תהליך השלמת הרכישה לאחר הזנת פרטי כרטיס האשראי למערכת של חברת הסליקה, תידרש לאמת את זהותך ע"י קוד שיישלח אליך בהודעת SMS  או במייל חוזר או בדרכים נוספות אותן רשאית חברת הסליקה לשנות מעת לעת. 

 • יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע"י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד, מפעיל האתר אינו שומר ו/או מנהל פרטים אלו עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת, מפעיל האתר  אינו אחראי לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעיל האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.

 • על אף האמור לעיל, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי ו/או PAY PAL. 

 • מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לו.

 • המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית. 

 • חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר.

4. השירותים הנמכרים באתר:

 • השירותים הנמכרים באתר הינם שירותי קריינות בהתאמה אישית , עריכת קבצי קריינות, קריינות לעסקים, מיתוג קולי ותשדירי פרסומת.

 • על המשתמש לבחור בין היתר, שפה, קריין או קריינית, מוסיקה לבחירה, טקסט וכו'.

 • כל השירותים המוצעים לרכישה באתר מוצעים בתשלום חד פעמי.

 • לאחר אישור העסקה תישלח חשבונית לכתובת המייל.

 • זמן האספקה הינו עד 3 ימי עסקים ממועד קבלת החשבונית במייל.

 • סבבי תיקונים כלולים במחיר ועד 2 סבבי תיקונים בלבד, לאחר מכן כל תיקון נוסף יהיה כרוך בעלות נוספת, כפי שיופיע באתר, אלא אם כן מדובר בטעות של מפעיל האתר שאז התיקון לא יהיה כרוך בעלות נוספת. 

 • ניתן להוריד את הקבצים, השימוש בקבצים אינו מוגבל בזמן. 

 • הקבצים הינם בבעלותו של מפעיל האתר בלבד ולמשתמש ניתנת זכות שימוש בהם בלבד, לשימושים המותרים בהם בלבד, המשתמש מוותר על כל טענה לגבי בעלות בקבצים, לרבות בזכויות קניין רוחני בקבצים. 

 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הקבצים הינם  אישיים ובלתי ניתנים להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות ו/או להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים ו/או הקבצים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או  למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים ו/או בקבצים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעיל האתר .

 • במידה ולמפעיל האתר יהיה חשש סביר שהמשתמש מפר ו/או יפר ס' ב' לעיל, המשתמש ייחסם ויינקטו נגדו הליכים משפטיים , כמו כן המשתמש ישפה ויפצה את מפעיל האתר בכל נזק אשר ייגרם לו כתוצאה מההפרה.  

 • המשתמש מתחייב כי התוכן אשר הוא מעלה לאתר הינם פרי יצירתו ו/או שבעלי הזכויות ביצירה התירו לו לבצע בהם שימוש וכי התוכן חוקי ואינו מהווה לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או כל עוולה ו/או עבירה אחרת, כל טענה בנושאים אלו תופנה כלפי המשתמש בלבד ולמפעיל האתר לא תהיה כל אחריות בנושא. 

 • מפעיל האתר רשאי לשנות בכל עת לפי ראות עיניו את ההיצע ו/או את מגוון השירותים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהשירותים בר או להוציא אילו מהשירותים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 • מובהר בזאת, כי אופן הצגת השירותים באתר יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של  מפעיל האתר. 

 • מחירי השירותים הקובעים הינם רשומים ליד כל שירות המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי מפעיל האתר, יהא רשאי לעדכן את מחירי השירותים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

 • מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי השירותים לפני תום הליך בחירת השירותים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. 

 • שירותים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

 • המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

 • מפעיל האתר  רשאי לבטל עסקה במידה ונפלה באתר טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו\או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד המשתמש ו\או צד ג'.

 • מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל ו\או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לרכוש באתר בשל שימוש שלא כדין בשירותיו, הפרת תקנון זה ו\או בגין אי תשלום.

5. ביטול עסקה:

 • רכישת מוצר דיגיטלי (כל המוצרים באתר הינם מוצרים דיגיטליים)   מהווה "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995. 

 • בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל"מידע" כהגדרתו הנ"ל, לכן  למשתמש לא תהיה זכות כלשהי לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי לאחר אישור העסקה ולאחר שהמוצרים יהיו זמינים לשימוש בכפוף לכך שקיבל גישה למוצר הדיגיטלי.

 • ואולם מבלי לגרוע מן האמור לעיל, ניתן לבטל הזמנה ולקבל החזר כספי כל עוד הקבצים לא נשלחו למשתמש, לאחר שהקבצים נשלחו למשתמש לא ניתן יהיה לבטל עסקה ולקבל החזר כספי. 

 • המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה לצורך ביטול העסקה לאחר קבלת הקבצים. 

 • מפעיל האתר רשאי להפסיק את השירותים המסופקים לרוכש באופן מוחלט או זמני, או להגבילם, בין היתר בכל מקרה בו המשתמש לא שילם במועד תשלום שהוא חב בו או אם ראה מפעיל האתר כי קיים חשש סביר שהרוכש לא יעמוד בתשלומים בעד השירותים ו\או במקרה בו המשתמש הפר את תנאי ההתקשרות עמו לרבות הוראות תקנון זה.

6. הגבלת אחריות מצד מפעיל האתר:

 • מפעיל האתר לא יהיה אחראי לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעיל האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג'.

 • מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שלא יהיה  אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.

 • על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעיל האתר ולהתריע בפניו על כך, לאחר מכן מפעיל האתר יבדוק את הנושא וייתכן כי יסיר את התוכן במידה ויראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעיל האתר ויודגש כי מפעיל האתר איננו אחראי ולא יהיה אחראי לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.

 • מפעיל האתר לא יהיה אחראי להתקשרות המשתמש עם מפרסמים באתר.

 • מפעיל האתר רשאי לשנות בכל עת את תכני האתר , להחליף איזה מהתכנים , להוסיף תכנים ולשנות את היצע המוצרים באתר. 

 • האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת. 

 • כל התכנים  המוצגים באתר, לרבות בקורס אינם מהווים תחליף לייעוץ ע"י בעלי מקצוע בכל תחום ונושא אשר מוצגים באתר, לרבות אך לא רק, ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. 

 • האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").

 • מפעיל האתר לא יישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.

 • המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעיל האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.

 • מפעיל האתר בודק את התכנים שהוא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעיל האתר אינו יכול להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעיל האתר ו\או מי מטעמו לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

 • מפעיל האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא יישא מפעיל האתר בסכום נזק העולה על מחיר המוצר אשר הוזמן ושולם  עד אותה עת על-ידי המשתמש.

7. הפסקת שימוש ושיפוי:

 • מפעיל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.

 • במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, יהא מפעיל האתר, לפי שיקול דעתו, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.

 • המשתמש ישפה את מפעיל האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעיל האתר ו/או למי מטעמו על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.

 • מפעיל האתר אינו מתחייב כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעיל האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת השירות נשוא העסקה במועדים שנקבעו, רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.

8. שירות לקוחות ויצירת קשר:

 • פנייה לשירות הלקוחות בכל נושא תיעשה  בשעות פעילות שירות הלקוחות ע"י דרכי ההתקשרות כפי שמופיעים באתר. 

 • הפנייה תיעשה תוך ציון הפרטים המלאים, והנהלת האתר מבטיחה לטפל בפניותיכם בזריזות וביעילות. 

bottom of page